به انجمن كمك به پناهندگان شمال شهر وپرتال خوش امديد

اين انجمن (شمال شهر وپرتال) در نوامبر ٢٠١٥ تاًسيس وهدف ان كمك به پناهند گانًى است كه بطور موقت يا دايم در شهروپرتال زندگى مى كنند اساس انجمن بر مبناى اعتماد واحترام متقابل بين ما وپناهندگان مى باشد ما مى خواهيم به سواًلهاى شما جواب دهيم ومواردى كه شما كمك لازم داشته باشيد به شما كمك كنيم تا راحت تر وارد اين جامعه شويد

ما افراد و ساز مان هاى مختلفى رامى شناسيم ومى توانيم به شما معرفى كنيم كه مى تواننددر مواردزير به شما كمك كنند

اگر شما به موارد بالا كمك لازم داريد يا اگر سواًلى داريد مى توانيد به دفتر ما مراجعه كنيد

دفتر سازماندهى كمك به پناهندگان شمال شهر
Alte Feuerwache, Gathe 6
42107 Wuppertal

✆ 0202-2451995

kontakt@fluechtlingshilfe-nordstadt.de

سا عات كار دفتر
دوشنبه وسه شنبه از ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر
چهار شنبه - پنج شنبه وجمعه از ساعت ١٤ تا ١٦ بعداز ظهر

Foo